ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE
Trang Website với tên miền “https://khachhang.sacombank.com/” là tài sản của Sacombank. Vui lòng đọc kỹ Điều Kiện Và Điều Khoản sử dụng Website này (“Điều kiện và Điều khoản”) nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên Website của chúng tôi. Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng Website, Người sử dụng được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các Điều kiện và Điều khoản mà không có bất kỳ sự giới hạn hoặc bảo lưu nào. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện và Điều khoản, Người sử dụng vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Website.
Để tránh nghi ngờ: (i) Điều kiện Và Điều khoản này chỉ nhằm điều chỉnh các vấn đề chung về việc quản lý và sử dụng Website cho mục đích cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu giữa Sacombank và Người sử dụng (không bao gồm mục đích giao dịch, thanh toán và/hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng khác của Sacombank); và (ii) Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên Website của Sacombank chỉ mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm nào mà Người sử dụng truy cập; và (iii) Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do Sacombank cung cấp (nếu phát sinh) sẽ được điều chỉnh bởi các điều kiện và điều khoản riêng (áp dụng cho từng loại hình sản phẩm, dịch vụ cụ thể), các quy định nội bộ của Sacombank trong từng thời kỳ và các văn bản thỏa thuận khác mà Người sử dụng ký kết với Sacombank.
Điều 1: Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ sử dụng trong bản Điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:
1.1
Sacombank: là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
1.2
Khách hàng: bao gồm tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của Sacombank.
Điều 2: Quyền và trách nhiệm của Khách hàng
2.1
Sacombank có quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ các nội dung, tính năng được cung cấp trên Website tại từng thời điểm để đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật và/hoặc các cam kết khác của Sacombank với bên thứ ba, cũng như đảm bảo quyền lợi của Người sử dụng và Sacombank mà không cần thông báo trước hoặc nhận được sự đồng ý trước từ Người sử dụng.
2.2
Sacombank có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.
2.3
Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép trang Website, Sacombank có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Website của Người sử dụng tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và có quyền yêu cầu Người sử dụng bồi thương thiệt hại (nếu có).
2.4
Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Sacombank, theo đó, Sacombank không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website. Để thông tin được đảm bảo an toàn, Người sử dụng có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện quét virut và các chương trình bảo vệ.
2.5
Sacombank không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang Website khác liên kết đến trang Website này và vấn đề bảo mật, an toàn của các trang Website đó. Khi truy cập và sử dụng các trang Website liên kết này, Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại (nếu có) cho việc truy cập và sử dụng đó.
2.6
Tất cả thông tin do Người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên Website có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Sacombank. Sacombank cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ việc tiết lộ trong phạm vi cần thiết nhằm thực hiện mục đích cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng và/hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Sacombank không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Sacombank thông qua Website sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và Sacombank cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin của Người sử dụng mà không phải do lỗi cố ý của Sacombank.
2.7
Trên cơ sở trách nhiệm của Người sử dụng nêu tại Khoản 2.4 và Khoản 2.5 Điều 2 Điều Kiện Và Điều Khoản, Sacombank được miễn trừ khỏi tất cả những vi phạm, tranh chấp và/hoặc các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các thông tin, chứng từ, tài liệu thu thập được từ Người sử dụng thông qua Website.
Điều 3: Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng
3.1
Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cập vào Website của Sacombank.
3.2
Người sử dụng cam kết và đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định, hướng dẫn có liên quan của Sacombank trong quá trình sử dụng Website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những người sử dụng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của Sacombank.
3.3
Người sử dụng nhận thức rõ và chấp nhận rằng Sacombank và/hoặc các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc, nhân viên Sacombank không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của Người sử dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website với bất kỳ nguyên nhân gì.
3.4
Người sử dụng phải bảo đảm những thông tin, chứng từ, tài liệu mà Người sử dụng cung cấp cho Sacombank thông qua Website thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng và/hoặc quyền tiết lộ hợp pháp của Người sử dụng.
3.5
Người sử dụng nhận thức rõ tất cả các tài nguyên trong Website này (bao gồm nhưng không giới hạn thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, phần mềm, văn bản và những nội dung khác) thuộc quyền sở hữu hoặc/và quyền sử dụng hợp pháp của Sacombank. Theo đó, Người sử dụng cam kết:
(i) Chỉ sử dụng Website cho mục đích sử dụng dịch vụ tại Sacombank hoặc mục đích khác theo thỏa thuận với Sacombank hoặc được Sacombank đồng ý trước bằng văn bản. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sacombank;
(ii) Không sử dụng Website cho các mục đích bị cấm theo quy định pháp luật và/hoặc mục đích xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Sacombank và/hoặc của bên thứ ba bất kỳ.
Điều 4: Điều khoản chung
4.1
Điều Kiện Và Điều Khoản được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.
4.2
Bất kỳ điều khoản nào trong Điều kiện Và Điều khoản bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều kiện và Điều khoản.